سعد و نحس هفته و ساعات

چنانكه میدانید یك هفته ، هفت روز می باشد و هر روز نیز متعلق به كوكبی می باشد. و هر روز ساعاتی سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او كه ساعت یك بعدازظهر میشود شروع میگردد. با این وصف :

روز شنبــــه ، ساعت اول یك بعدازظهر؛ زحل نحس اكبر می باشــد.
روز یكشنبـه ؛ ساعت اول یك بعدازظهر؛ شمس سعد اكبر می باشــد.
روز دوشنبــه ، ساعت اول یك بعدازظهر؛ قمر سعد اصغر می باشـــد.
روز سه شنبه ، ساعت اول یك بعدازظهر؛ مریخ نحس اصغر می باشـد.
روز چهارشنبه ، ساعت اول یك بعدازظهر؛ عطارد سعد اصغر می باشد.
روز پنجشنبـه ، ساعت اول یك بعدازظهر؛ مشتری سعد اكبر می باشد.
روز جمعــــه ، ساعت اول یك بعدازظهر؛ زهره سعد اكبر می باشـــد.

درباره هر یك از روزهای برشمرده در فوق ( ایام هفته ) كه كوكب آنها را نام بردیم ؛ ذیلا توضیحاتی بیشتر را ذكر میكنیم :

روز شنبــه : كوكب او زحل است و در آن روز خدای ناكرده اگر تعویذات و دعاهای بغض و جدایی و آوارگی نوشته شود احتمالا موثر خواهد افتاد و ملك سفلی میمون ابانوخ می باشد و حاكم بر ملك علوی او كسفیاییل میباشد و متعلق به برج دلو بوده و معدن او سرب هست و بخور او شمع سفید و میعه سایله و لادن می باشد.

روز یكشنبه : كوكب او شمس بوده و در آن روز باید تعویذات و دعاهای كارگشایی و رزق و روزی رونق بازار ، فتح و پیروزی ، بخت گشایی ،‌ محبت ، غلبه بر دشمن ، طلسم دفع دشمن نوشت و ملك سفلی او ابو عبدالله سعید المذهب می باشد و حاكم بر ملك علوی او روفیاییل می باشد و متعلق به برج اسد می باشد و معدن او طلا می باشد و بخور او سندروس می باشد.

روز دوشنبه : كوكب او قمر است و در آن روز باید تعویذات و دعاهای باطل سحر و رزق و روزی نوشت و ملك سفلی او ابی الحارث می باشد و حاكم بر ملك علوی او جبراییل می باشد و به برج سرطان متعلق می باشد و به معدن نقره می باشد و بخور او لبان نر می باشد!

روز سه شنبه : كوكب او مریخ است و در آن روز تعویذات و دعاهای شفای مریض باید نوشت و یا بغض و آوارگی دشمن نوشت و ملك سفلی او ابی محرز احمر می باشد و حاكم بر ملوك علوی سمساییل می باشد و متعلق به برج عقرب می باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است .

روز چهارشنبه : كوكب او عطارد است و در آن روز تعویذات و دعاهای زبان بندی را میتوان نوشت و ملك سفلی او برقان و یكنی بابی العجائب می باشد و حاكم بر ملوك علوی میكاییل می باشد و متعلق به برج جوزا می باشد و معدن او جیوه و بخور او مقبل ارزق و عنبر می باشد.

روز پنجشنبه : كوكب او مشتری است و در آن روز تعویذات و دعاهای محبت ؛ رزق و روزی و كارگشایی و زبان بندی انجام داد و ملك سفلی او شهمورش و هو قاضی الجن می باشد و حاكم بر ملوك علوی او صرفیاییل می باشد و متعلق به برج قوس می باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و كافور می باشد.

روز جمعه : كوكب او زهره است و در آن روز تعویذات و دعاهای كارگشایی ، رزق و روزی ، محبت ؛ باطل السحر انجام داد و ملك سفلی او ابیض می باشد و كنیه ابوالحسن زوبعه می باشد و حاكم بر ملك علوی او عنیاییل می باشد و متعلق به برج ثور می شود . و معدن او مس است و بخور او مستكی می باشد.

 

خصوصیات هرسیاره


زحل:ساعتی نیکوست در این ساعت تجارت زراعت و عقد قرارداد خوب است و همچنین در این ساعت انجام طلسم و .. نتیجه خوب میدهد و کسی که در این ساعت به دنیا آید صاحب دولت و عمر طولانیست.

مشتری:این ساعت ساعتی نیکوست و مناسب است برای شروع کار دیدار مریض خرید و فروش و بریدن و خریدن لباس نو و طلب حاجت از پروردگار وفرزندی که در این ساعت به دنیا بیاید از نیکو کاران و صالحان روزگار می شودو شایسته نیست در این ساعت به دیدار کافر و مفسد رفتن و کارهای خلاف و پنهان انجام دادن.

مریخ:ساعتی خوب است برای پوشیدن رخت نو و خوب نیست برای دیدار از دولت مردان شکار و انجام طلسمات و کودکی که در این ساعت به دنیا بیایدبه ریختن خون علاقه مند است.

الشمس:ساعتی خوب است برای بریدن و پوشیدن لباس نو و خرید و فروش وانجام طلسمات خوب وخوب نیست برای انجام طلسمهای شر و حسد و فرزندی که در این ساعت به دنیا آید دارای عمری طولانی و دانشی زیاد میباشد.

الزهره:ساعتی خوب است برای ازدواج و مسافر ت و طلسم های نیکو و عیادت از مریض و بریدن و پوشیدن لباس نو و کسی که در این ساعت متولد شود دوست دار خوشی و شادی و تفریح می باشد و شایسته نیست در این ساعت آموزش دادن به کودک و شروع کارهای بزرگ و انجام طلسم های شر.

عطارد:ساعتی خوب است برای تعلیم به کودک و آموزش و نوشتن و انجام طلسم های الفت و محبت و شروع کارهای جدید و تعمیرات و کسی که در این ساعت به دنیا می آید عالم و باهوش و زیرک می شود و شایسته نیست در این ساعت حجامت کردن بریدن لباس نو و مسافرت و انجام کارهای پنهانی و معالجه بیمار.

القمر:ساعت خو بی است برای پیغام فرستادن و حجامت کردن و خوردن دارو مسافرت و انجام کارهای صواب

بطور کلی روزهای هفته و ساعات شبانه روز هرکدام به دو قسمت سعد و نحس تقسیم میشوند که هردو آن ها شامل بخش های اکبر و اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوبند.
به عنوان مثال روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها چنین اند.
شنبه --------- زحل ------- نحس اکبر
یکشنبه ------ شمس ------- سعد اکبر
دوشنبه ------ قمر --------- سعد اصغر
سه شنبه ----- مریخ ------- نحس اصغر
چهارشنبه --- عطارد ------ سعد اصغر
پنج شنبه ---- مشتری ------ سعد اکبر
جمعه ------- زهره ------- سعد اکبر

این مطلب را به همراه ایام هفته و مبحث قمر در عقرب و روزهای نحس و محاسبه برج ها و خواص مد نظر بگیرید زیرا تمام این مطالب با هم مرتبط است

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 خرداد 1392    | توسط: سیدصادق ناصری عیلامی    |    | نظرات()